KONTRAST CZCIONKA: A- A A+
Aktualności » Deklaracja dostępności
25/11/2020

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kroczaka w Biertowicach

 

Szkoła Podstawowa w Biertowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
spbiertowice.sulkowice.pl

 


 
Dane teleadresowe Szkoły
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biertowicach
Biertowice 222, 32-440 Sułkowice
tel. 12 273 27 20
email: zpo.biertowice@sulkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2014r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.03.2021r.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. 

    • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiadają opisu tekstowego.

Wyłączenia

  • Szkoła nie posiada wersji elektronicznych dokumentów, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest  uprawniony,

  • dokumenty zostały opublikowane przed 4.04.2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły

  • dokumenty zostały wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 25.11.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Gorączko, email: zpo.biertowice@sulkowice.pl,  tel. 12 273 27 20, adres korespondencyjny: Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach, Biertowice 222,
32-440 Sułkowice

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w dwóch budynkach oznaczonych jako A i C

Budynek C jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Wejście do budynku z parkingu jest dostosowane dla osób mających trudności z poruszaniem się, gdyż jest na parterze.

• W budynku znajduje się schodołaz ułatwiający przemieszczanie się między poziomami budynku.

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• Na parkingu jest jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej tuż przed wejściem
do Szkoły.

• W budynku C znajdują się trzy toalety z tego jedna toaleta ogólnodostępna, dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek A nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Główne wejście do budynku poprzedzają trzy schody. Sekretariat i gabinet Dyrektora znajdują się na parterze.

• W budynku brakuje wind i platform umożliwiających przedostanie się na pierwsze piętro.

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• Na parkingu jest jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

• W budynku A znajdują się dwie toalety ogólnodostępne, ale żadna, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Raport o stanie dostępności Szkoła Podstawowa w Biertowicach
Raport o stanie dostępności Przedszkole Samorządowe w Biertowicach

 

« powrót